Destek Hattı:

0332 235 49 74

  • facebook
  • twitter
  • instagram avukat
  • youtube

Av.Latif Cem Baran Hukuk Bürosu

Hukuk büromuz Konya şehrinde özen, gizlilik, titizlik, sadakat ve sır saklama yükümlülüklerini gözeterek faaliyetlerini yürütmektedir.
FAALİYETLERİMİZ

HİZMETLER

Hukuk bürosu faaliyetlerimiz, müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini korumak için hukuki danışmanlık, dava takibi, tahkim ve arabuluculuk gibi alanlarda uzmanlaşmıştır.

Hukuk bürosu faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 BOŞANMA VE AİLE HUKUKU

BOŞANMA VE AİLE HUKUKU

Aile yapısı içinde meydana gelen her türlü hukuksal problemin çözümü noktasında tarafların mahremiyetlerinin gizli tutulmasını esas alarak danışmanlık hizmeti ve davaların tüm süreci ile takip edilmesi işlemi, hukuk büromuzun aile hukuku departmanı tarafından yürütülmektedir.

MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, bir kişinin vefatıyla ortaya çıkan malvarlığının, yasal mirasçılar arasında paylaştırılmasını, mirasçılık sıralamasını, mirasın reddini ve mirasın geçişini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, ölen kişinin iradesini yansıtan vasiyetnameleri de değerlendirir ve miras işlemlerinin adil bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlar.

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların (ev, arsa, arazi vb.) mülkiyet, edinim, devir, ipotek gibi hususları düzenleyen hukuk dalıdır. Tapu, satış, kira, imar gibi konular, insanların mülkiyet hakları ve gayrimenkul işlemleriyle ilgili yasal sorumlulukları içerir.

İCRA VE İFLAS AVUKATI

İCRA VE İFLAS AVUKATI

İcra Avukatı İcra hukuku aracılığı ile alacağını tahsil edemeyen müvekkillerin, icra takip işlemlerini Teamwork, Uyap gibi güncel bilişim programlarını da kullanarak hızlı bir şekilde sonuca ulaşılması, İcra departmanımızın temel çalışma prensibidir.

KONYA TAZMİNAT AVUKATI

KONYA TAZMİNAT AVUKATI

Maddi ve manevi zararların karşılanması açısından tazminat davaları da büromuz Tazminat Hukuku Departmanı tarafından takip edilmektedir.

KONYA CEZA AVUKATI

KONYA CEZA AVUKATI

Ceza Hukuku alanında da önleyici hukuk sistemi ile problemlerin doğumundan önce müvekkillerimize, büromuz ceza hukuku departmanı tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İŞ HUKUKU AVUKATI

İŞ HUKUKU AVUKATI

İş Hukuku geniş kapsamlı bir yapıya sahip detaylı içeriğe sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

TİCARET HUKUKU AVUKATI

TİCARET HUKUKU AVUKATI

Ticaret hukuku hukukun ticaretle alakalı olarak tüm mevzuatlarını ve kurallarını kapsayan bir alt dalı olmaktadır

KONYA E-TİCARET HUKUKU

KONYA E-TİCARET HUKUKU

E-Ticaret Hukuku konusunda danışmanlık hizmeti ve davaların tüm süreci ile takip edilmesi işlemi, hukuk büromuzun e-ticaret hukuku tarafından yürütülmektedir.

KİRA HUKUKU AVUKATI

KİRA HUKUKU AVUKATI

Kira hukuku, ev veya iş yerlerinin kiralanmasıyla ilgili yasaları düzenler. Kira sözleşmesi, kira bedeli, tahliye, kira artışı gibi konuları kapsar. Kiracı ve ev sahibinin haklarını belirler. Anlaşmazlıklarda mahkemeler karar verir.

İNŞAAT HUKUKU AVUKATI

İNŞAAT HUKUKU AVUKATI

İnşaat hukuku, yapı projeleri ve inşaat süreçleriyle ilgili yasal düzenlemeleri kapsar. Sözleşmeler, izinler, denetimler ve sorumluluklar önemlidir. Anlaşmazlıklarda mahkemeler veya arabuluculuk süreci kullanılır

ENERJİ HUKUKU AVUKATLIK ve DANIŞMANLIK

ENERJİ HUKUKU AVUKATLIK ve DANIŞMANLIK

Enerji kaynaklarının çıkarılması, kullanımı, üretimi, tüketimi sebebiyle oluşan uyuşmazlıklarda enerji hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

SPOR HUKUKU AVUKATI

SPOR HUKUKU AVUKATI

Spor Hukuku, sporla ilgili yasal düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, spor müsabakalarının düzenlenmesi, sporcuların hakları, doping kontrolü, transfer işlemleri, spor sözleşmeleri, spor kulüpleri ve federasyonlarının yasal sorumlulukları gibi konuları kapsar. Spor Hukuku, sporun adil, etik ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayarak sporcuların ve sporseverlerin çıkarlarını korumayı amaçlar.

FRANCHISE HUKUKU AVUKATI

FRANCHISE HUKUKU AVUKATI

Franchise hukuku, bir işletmenin belirli bir marka, iş modeli veya işletme sistemi altında bağımsız bir işletme olarak faaliyet göstermesine izin veren bir iş ilişkisi türünü düzenleyen hukuk dalıdır. Franchise hukuku, bir markanın değerini korumak ve genişletmek için bir işletme modeli geliştirmek isteyen marka sahibi ile bu modeli kullanmak isteyen girişimci arasındaki ilişkiyi düzenler

SAĞLIK HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU

Sağlık hukuku uygulama içerisinde genel itibari ile tıbbi müdahaleler esansında yapılan tıbbi müdahalelerdeki hataları veya sağlık çalışanlarının klasik prosedüre aykırı davranması sonucunda karşımıza çıkar.

GÖÇMEN VE VATANDAŞLIK HUKUKU

GÖÇMEN VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Son çeyrek asır itibari ile göç veren ülke konumundan göç alan ülke konumuna gelen Türkiye içerisinde yer alan kişilerin göçmenler ve vatandaşlık hukuku konusunda hukuki destek alması kaçınılmaz olmuştur.

İNSAN HAKLARI HUKUKU

İNSAN HAKLARI HUKUKU

İnsan hakları, tüm bireylerin doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri ifade eder. Bu haklar, yaşama hakkı, ifade özgürlüğü, düşünce ve inanç özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, eşitlik, özel yaşamın korunması gibi temel ilkeleri içerir. İnsan hakları, her bireyin saygı görmesi, onurunun korunması ve insanlık değerlerine uygun bir yaşam sürmesi gerektiğini vurgular.

BORÇLAR HUKUKU

BORÇLAR HUKUKU

Borçlar hukuku borcun doğumu, devri, sona ermesi, zamanaşımına uğraması, alacağın temliki gibi sayısız borç ilişkisinden kaynaklanmakta olan hukuki uyuşmazlıkların incelendiği bilim dalıdır.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Sözleşmeler hukuku ticari hayatta yapılan bu sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar ve bu tip sözleşmelerin hazırlanma aşamasında dikkat edilmesi gereken şekil şartlarını inceleyen bir hukuk dalıdır.

VERGİ HUKUKU

VERGİ HUKUKU

Bireyler ve işletmelerin vergi yükümlülüklerini ve haklarını düzenler, vergi tahsilatını denetler ve vergi ihtilaflarını çözümler

İDARE HUKUKU DAVALARI

İDARE HUKUKU DAVALARI

İdare Hukuku, devletin faaliyetleri ile vatandaşlar veya diğer hukuki kişiler arasındaki ilişkileri ve devletin idari işlemlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır

Boşanma Davaları

Evlilik birliğinden beklenilen sevgi ve saygı taraflar arasında bittiğinde tarafların iradesiyle boşanma davası açılmaktadır. Anlaşmalı veyahut çekişmeli boşanma davaları tarafın hak kaybına uğramaması için yeterli bilgi ve birikim gerektirmektedir. Tarafların boşanma süreci içerisinde ne gibi hakları olduğunu ve bu hakların ne zaman ve ne şekilde isteneceği de önem teşkil eder. Yine dava sonucunda hak kazanımına sahip olan tarafın bu haklarını ne şekilde istenebileceği de önemlidir. Bütün bu aşamalar için aile hukukuna hakim bir boşanma avukatı ile beraber davanın takip edilmesi gerekir. Büromuz boşanma davası başta olmak üzere diğer aile hukukundan kaynaklanan davalarda birikimiyle ve kalitesiyle en iyi hizmeti vererek yardımcı olmaktadır.

İş Hukuku Davaları

Her insan ilişkisi gibi, işçi- işveren ilişkisi içerisinde uyuşmazlıkların çıkması doğal ve kaçınılmazdır. Taraflar arasındaki eşitsizlikten dolayı zayıf taraf olan işçinin korunması hukuk düzeninin gerektirdiği bir husustur. İşçilerin alacak haklarının belirlenmesi, arabuluculuk aşamasında söz konusu alacak hakları için uzlaşılması, dava açılması süreci ve alacak kalemlerinin yazılı belge ve tanık beyanları ile ispatlandırma süreci özenle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte hak kaybının yaşanmaması ve hakkın eksiksiz bir şekilde elde edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hukuk büromuz dava sürecinde dikkat, özveri ve özen ile davayı takip ederek avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku Avukatlığı

İnsanların hak ve alacaklarını hakkaniyetli bir şekilde elde etmesi için borçluya yönelik icra takibi başlatılmaktadır. Söz konusu icra takiplerinde belli usul takip edilir. Hangi tür alacakların nasıl bir icra takibi ile isteneceği, hangi icra takiplerinde ne tür usulü işlemin yapılacağı hususları önem arz etmektedir. Bu aşamada alacaklı ve borçlu kanunun kendisine yükledikleri hak ve yükümlülükleri bilerek hareket etmelidir. Yine icra takibinden kaynaklanan icra hukuk ve icra ceza davalarının aşamaları özenle takip edilmeli, İcra ve İflas Kanunun şekli hukuku ile usul hukuku iyi bilinmelidir. Belirtilen bu hususlarda bir avukatlık bürosu ile beraber söz konusu takiplerin ve davaların yürütülmesi gerekmektedir. Ofisimiz icra ve iflas hukuk alanında bilgi ve birikimi ile yardımcı olmaktadır.

BLOGUMUZ

Son Yazılarımız

Ortaklığın Giderilmesinde Paylı Mülkiyet ve Elbirliği Mülkiyeti

Müşterek mülkiyet olarak da adlandırılan paylı mülkiyet, birden çok kişinin fiziken bölünmemiş olan bir şeyin tamamına belirli paylarla sahip olmasıdır. Ayrı bir belirleme yoksa bütün paylar eşit sayılmaktadır.

Borçlunun Miras Payının Haczi Ve Satışı

İİK’nın 121’inci maddesi gereği alacaklılar, borçlunun menkul veya gayrimenkul mallarının yanı sıra üçüncü kişilerdeki haklarına haciz koydurabilmektedir. Yukarıda ifade edildiği üzere borçlunun elbirliği mülkiyetinde yer alan miras payının haczedilmesi mümkündür.

Evlilikte Ekonomik Şiddet Nedeniyle Boşanma

Toplumda yaşanan sosyo-ekonomik çalkantılar, toplumun yapıtaşı olan aile kurumunu da yakından ilgilendirmektedir.

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.