Destek Hattı:

0332 235 49 74

 • facebook
 • twitter
 • instagram avukat
 • youtube

FRANCHISE HUKUKU AVUKATI

Piyasa ve Hukuki Düzenlemeler

Franchise piyasası Türkiye’de ve dünyada günden güne gelişen bir alandır. Sürekli daha globalleşen, küreselleşen dünyamızda bu alan kayda değer bir büyüme ivmesi göstermektedir. Ülkemizde bu girişimler 50 milyar doları bulmuş büyük bir işlem hacmine sahiptir. Elbette bu alanın gelişmesi yanında bazı hukuki kuralları ve düzenlemleri getirmektedir. Ancak şu an ülkemizde mevcut bir Franchise kanunu yürürlükte bulunmamaktadır. Bu konuya ilişkin işlemler Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Sinai mülkiyet kanunu göz önünde bulundurularak yapılır.

Tarafları ve Sözleşme Türleri

Bu sözleşmelererde iki taraf vardır. Franchise Veren (Franchiser) ve Franchise Alan (Franchisee). Franchise sözleşmesi dendiği zaman akla tek tip bir sözleşmenin gelmemesi gerekir. 3 çeşit sözleşme vardır. Master Franchise (Ana Franchise), Franchise (Klasik Franchise) Sub Franchise (Alt Franchise).

Sözleşmenin Hazırlanması ve Karşılıklı Yükümlülükler

Franchise sözleşmesinde belirlenmesi gereken birçok husus vardır ve ayrıca sözleşmelerde tarafların karşılıklı olarak yerine getirmesi gereken bir çok yükümlülük de vardır. Tarafların bu sözleşmeyi çeşitli yerlerden buldukları basmakalıp sözleşmelerle değil Franchise Hukukunu bilen hukuk danışmanları ve avukatlar ile birlikte hazırlamasında fayda görüyoruz. Tecrübelerimiz de bu düşüncemizi destekler nitelikte. Atlanan, yanlış belirlenen en küçük detaylar bile ilerde taraflar için büyük sıkıntılar doğurabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı sözleşmeler özenle hazırlanmalı bütün hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu şekilde ortaya konacak sağlıklı bir sözleşme iki taraf için de büyük faydalar sağlayacak, taraflar kendini her zaman hukuki olarak güvende hissedeceklerdir.

Konya'daki İşletmeler

Konya’da bir çok büyük ve küçük çaplı bu tip işletme olmasına rağmen bu alanda bir hukukçu eksikliği olduğunu fark eden ekibimiz daha sonrasında kendini bu alanda geliştirmeye başlamıştır.

Franchise Hukuku Avukatı Hizmetimiz

Büromuz franchise hukukundaki bu büyümeyi ve artan franchise hukukçusu ihtiyacını da göz önünde bulundurarak müvekkillerine kaliteli bir hizmet verebilmek için bu alandaki çalışmalarına hız vermiştir. Franchise hukuku avukatı ekibimiz müvekkillerine bu işleminin öncesinde, sırasında ve sonrasında yardımcı olmakta ve her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz

İlgilendiğimiz davalar, uyuşmazlıklar:

 • Franchise davaları
 • Franchise alan ile ilgili uyuşmazlıklar
 • Franchise veren ile ilgili uyuşmazlıklar
 • Mekan ile ilgili uyuşmazlıklar
 • Tedarik ile ilgili uyuşmazıklar
 • Rekabet yasağı ile ilgili
 • Ve diğer uyuşmazlıklar

Danışmanlık yaptığımız ve hukuki yardım sağladığımız alanlar:

 • Sözleşme hazırlanması
 • Franchise alan danışmanlığı
 • Franchise veren danışmanlığı

Franchise Hukuku bir Yargıtay kararı örneği:

11. Hukuk Dairesi 2018/5206 E. , 2019/6934 K.

… Davacı vekili, davalı şirketin müvekkili şirket ile akdetmiş olduğu franchise sözleşmesinde düzenlenen rekabet yasağı yükümlülüğünü ihlal ettiğini ileri sürerek, 50.000 Euro cezai şartın tahsilini talep etmiştir. Davalı vekili, kötü niyetle açılan davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, iddia, savunma, bilirkişi raporu, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki tarihsiz franchise sözleşmesinin 7. bölümündeki rekabet yasağı başlıklı kısmın 2, 3 ve 4. bentlerindeki rekabet yasağına ilişkin sözleşme maddeleri ve cezai şart başlıklı bölümdeki 3 ve 4 nolu sözleşme hükümleri ve taraflar arasındaki 13/11/2013 tarihli ikale sözleşmesinin 4 nolu maddesinde; franchise sözleşmesinde sözleşmenin sona ermesinden sonra da gizlilik, rekabet etmeme gibi yükümlülüklere davalının uymayı kabul ve taahhüt etmesine rağmen sözleşmenin sona erdirilmesinin ardından Alanya Sulh Hukuk Mahkemesinde yaptırılan tespitte davalının “Simitçi Dünyası” tabelası altında aynı adreste, aynı sektörde faaliyetine devam ettiği, ikale sözleşmesi ile rekabet yasağının devam edeceğine ilişkin hüküm de gözetildiğinde, davacının ilk sözleşmede belirlenen 50.000 Euro cezai şartı ödemekle yükümlü olacağı, davadan önce bu miktar belirtilerek davalı taraf temerrüte düşürüldüğünden ihtarnamenin tebliğ tarihi olan 23/02/2014 tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanunun 4/a maddesi gereğince faiz işletileceği, tarafların tacir olduğu, sözleşmeyle bağlılık ilkesinin asıl olduğu, davacı tarafça harca esas bedel olarak yatırılan 143.000,00 TL'nin miktarı itibariyle davalının ekonomik olarak yıkımına sebep olmayacağı, dosyada davalı şirketin ekonomik olarak yıkımına yol açacak herhangi bir delilin bulunmaması ve tacirlerin basiretli davranma yükümlülüğünün bulunduğu gerekçeleriyle davanın kabulüne; 50.000 EURO cezai şart alacağının 23/02/2014 tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanunun 4-a maddesi gereğince işleyecek faiziyle tahsiline karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davalının taraflarca kararlaştırılan cezai şart miktarının kendisinin ekonomik mahfına sebebiyet vereceğinden, fahiş bulunan miktarın indirilmesi yolunda talep ve savunmasının bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 7.326,25 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 06/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.