Destek Hattı:

0332 235 49 74

Tahkim

Tahkim

Tahkim “dava aşamasına gelmek isteyen tarafların arasında doğmuş ve doğacak uyuşmazlıkların çözümünün özel kişilere bırakılması, özel kişiler olarak anmış olduğumuz durum izaheten hakem adı verilen kişilerin olayı sonuca bağlamasıdır”. Tahkim yargının yükünü hafifletmek adına doğmuş alternatif uyuşmazlık çözüm yolarından biridir.

Kanuni Tanımı

HMK m. 412/1 hükmünde tahkim sözleşmesinin tanımı yapılmıştır. Bu hükme göre, “tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır”.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndan önce tahkim sözleşmesi 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda yapılmıştır. MTK m. 4/1 hükmüne göre, “tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır”.

Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklana hariç olmak üzere tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır.

Hakem Sözleşmesi Nedir?

Hakem sözleşmesi hukuki niteliği itibariyle vekâlet sözleşmesidir; ancak vekâlet sözleşmesine ait tüm hükümlerin hakem sözleşmesi bakımından da uygulanması söz konusu olamayacaktır. Vekâlet sözleşmesine ilişkin bazı düzenlemeler ya hiç uygulama alanı bulmamakta ya da içerik değiştirerek uygulama alanı bulmaktadır. Bu bağlamda alt vekâlet, hakem sözleşmesi bakımından uygulama alanı bulamazken, hakemin “sadakat yükümlülüğü” meselesinde vekâlet sözleşmesinden farklı bir yorum getirmek gerekmektedir. Hakemin taraflara olan sadakati, vekilin müvekkile olan sadakati gibi olamayacaktır; çünkü hakemin tarafsızlığı ve bağımsızlığı bu sonucu doğurmaktadır.

Hakem sözleşmesi taraflarla hakem veya hakemler arasında kurulan bir sözleşmedir. Bu sözleşme hukuk niteliği itibariyle karma bir sözleşmedir. Hakem sözleşmesine, tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesinde vekalet sözleşmesine benzerliği nedeniyle bu sözleşmenin hükümleri kıyasen uygulanabilmelidir. Hakem sözleşmesinin tarafları, aralarında bir hukuki ilişki bulunan taraflar ile hakem veya hakemlerdir. Hakem ile taraflar arasındaki ilişki, her bir tarafla hakemin arasında hakem sözleşmesi olması nedeniyle üç köşeli bir ilişkidir. Üç hakem olması durumunda bile bir tarafın tayin ettiği hakem, aslında her iki tarafla hakem sözleşmesi yapmaktadır. Bu nedenle; hakem, her iki tarafın ortak, bağımsız ve tarafsız hakemi niteliğindedir.

Hakem sözleşmesi hakem kararı ve hakemin hukuki sorumluluğu sonuçlarını doğurur. Hakem kararı, kesin hüküm niteliğinde ve icra edilebilir niteliktedir. Hakemin, hakem sözleşmesindeki yükümlülüklerini ihlali halinde ise kusuru varsa sorumlu olmalıdır.

E-Bülten Kayıt

Büromuzdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.